Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις (οι «Όροι») διέπουν την αγορά και χρήση των Υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα μας www.edmun.do. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, είτε κάνοντας κλικ σε ένα πλαίσιο που υποδεικνύει την αποδοχή σας, είτε εκτελώντας μια φόρμα παραγγελίας ή άλλο έγγραφο που αναφέρεται σε αυτούς τους Όρους, συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι αντιπροσωπεύουν μια συμφωνία/ σύμβαση και αποτελούν μέρος της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την EDMUNDO EDUCATIVA ΙΚΕ με έδρα τη Λεωφ. Αλεξάνδρας 140, Αθήνα, με μοναδικό κωδικό εγγραφής 801084147 και τραπεζικό λογαριασμό στη EUROBANK, με IBAN: GR3002600250000490202128073, εφεξής «EDMUNDO». 

Αυτοί οι Όροι ενημερώθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ισχύουν μεταξύ υμών και της EDMUNDO από την ημερομηνία που δημιουργήσατε έναν λογαριασμό μαζί μας στο www.edmun.do. Η EDMUNDO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτούς τους Όρους κατά καιρούς. Εάν τέτοιες αλλαγές θεωρηθούν σημαντικές, η EDMUNDO θα ειδοποιήσει τους εγγεγραμμένους πελάτες για τις αλλαγές μέσω email και οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ ένα μήνα μετά την αποστολή αυτών των emails. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας μετά από τέτοιες αλλαγές θα συνιστά επιβεβαίωση και αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

Δεδομένου ότι:

 1. Η EDMUNDO διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα https://www.edmun.do (εφεξής “Ιστοσελίδα”) μέσω της οποίας διευκολύνει την πρόσβαση των πελατών σε Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Διεθνών Σπουδών για εισαγωγή σε διεθνή πανεπιστήμια, όπου εφεξής θα αναφερόμαστε ως “Υπηρεσίες”
 2. Ο πελάτης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με σκοπό την πληροφόρηση και αγορά Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Διεθνών Σπουδών για προσωπική του χρήση ή για χρήση τρίτων, οι οποίοι καλούνται Δικαιούχοι.

Άρθρο 1. Ορισμοί

Για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Όρων, τα Μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα, εκτός εάν τα Μέρη τους αποδώσουν ρητά άλλη έννοια.

«Πελάτης» – άτομο ηλικίας άνω των 18 ετών που αγοράζει απευθείας Υπηρεσίες, για τον εαυτό του ή για τρίτο μέρος και έχει συμφωνήσει με τις ρήτρες της Ιστοσελίδας στην ενότητα Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορρήτου GDPR.

«Δικαιούχος» – άτομο κάτω των 18 ετών που επωφελείται από Υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει ένας Πελάτης και που έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στις ρήτρες της Ιστοσελίδας στην ενότητα Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορρήτου GDPR.

«Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι» – υπάλληλοι ή συνεργάτες της EDMUNDO που ασκούν συμβουλευτικές δραστηριότητες με συγκεκριμένο σκοπό την επιλογή, την αίτηση και την εισαγωγή σε διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλες συναφείς υπηρεσίες.

«Συμβουλευτική Υπηρεσία για Σπουδές στο Εξωτερικό» – σημαίνει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα που παραχωρεί η EDMUNDO στον Πελάτη και τον Δικαιούχο και δυνατότητα αγοράς εκπαιδευτικών πακέτων συμβουλευτικής για σπουδές στο εξωτερικό που εκτελούνται από Εκπαιδευτικούς Σύμβουλους (όπως αναφέρεται παραπάνω).

Άρθρο 2. Αντικείμενο των Όρων

Το αντικείμενο συνίσταται στην παροχή, από την EDMUNDO, στον Πελάτη/ Δικαιούχο, των Υπηρεσιών, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Ως διαχειριστής της Ιστοσελίδας, η EDMUNDO παρέχει στον Πελάτη την υποδομή μέσω της οποίας μπορεί να αγοράσει Υπηρεσίες.

Παροχή Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής για σπουδές στο εξωτερικό

Ο πελάτης θα αγοράσει υπηρεσίες εκπαιδευτικής συμβουλευτικής για σπουδές στο εξωτερικό μέσω της Ιστοσελίδας αγοράζοντας πακέτο που αντιστοιχεί στις ανάγκες του. Υποβάλλοντας αυτά τα αιτήματα για υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και συμφωνεί ότι η EDMUNDO θα παρέχει στα συνεργαζόμενα ιδρύματα που επιλέγει ο Πελάτης ορισμένα στοιχεία και δεδομένα που σχετίζονται με τον Πελάτη και, κατά περίπτωση, τον Δικαιούχο, που μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, όνομα και επώνυμο του Πελάτη/ Δικαιούχου, στοιχεία επικοινωνίας, ακαδημαϊκά στοιχεία.

Η σχέση μεταξύ του Πελάτη και της EDMUNDO

Η EDMUNDO αναλαμβάνει να παρέχει τις Υπηρεσίες της καλή τη πίστη όπως περιγράφονται στην Ιστοσελίδα. Υπό την έννοια αυτή, τα κανάλια επικοινωνίας θα είναι: δια ζώσης συναντήσεις και βιντεοκλήσεις, τηλέφωνο και email. Οι ώρες εργασίας των συμβούλων της EDMUNDO είναι Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους Συμβούλους της EDMUNDO είναι πληροφορίες που λαμβάνονται από δημόσια κανάλια ενημέρωσης σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα/ πανεπιστήμια/ προγράμματα που ενδιαφέρουν τον Δικαιούχο. Η EDMUNDO δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές/ τροποποιήσεις σε πληροφορίες που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες.

Η EDMUNDO έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Δικαιούχο για όλες τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η EDMUNDO δεν θα συμπληρώσει κανένα έγγραφο εκ μέρους του Δικαιούχου και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη που έγιναν από αυτόν ως αποτέλεσμα της αγνόησης των συμβουλών και της καθοδήγησης των Συμβούλων της EDMUNDO.

Η EDMUNDO δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, εάν αυτές προκαλούνται από τρίτα μέρη/ πρόσωπα (πανεπιστήμια/ StudieLink/ γραφεία διαμονής κ.λπ.)

Ο Πελάτης δηλώνει ότι αναγνωρίζει ότι η εισαγωγή στα πανεπιστήμια που επιλέγει ο Δικαιούχος και καθορίζεται στη σειρά των υπηρεσιών που γίνονται στην Ιστοσελίδα δεν είναι εγγυημένη από την συμβουλευτική υπηρεσία EDMUNDO, καθώς οι αποφάσεις των πανεπιστημίων δεν μπορούν να επηρεαστούν/ ελέγχονται από την EDMUNDO.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι κατανοεί και συμφωνεί ότι η παροχή των Υπηρεσιών από την EDMUNDO περιορίζεται στην περιγραφή τους στην Ιστοσελίδα. Η EDMUNDO δεν αναλαμβάνει πρόσθετες ευθύνες όπως, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: απόκτηση βίζας σπουδών εάν απαιτείται, απόκτηση στέγασης κατά τη διάρκεια σπουδών, αποδοχή πιστοποίησης αγγλικών που παρέχεται από την EDMUNDO σε ιδρύματα άλλα από αυτά που αναφέρονται από την EDMUNDO κ.λπ.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πότε και για πόσο καιρό χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να υποβάλλει αιτήματα για Υπηρεσίες μέσω αυτής, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τα αιτήματα, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που αναφέρονται στις «Ρήτρες ακύρωσης. Διαχείριση κυρώσεων για ακυρώσεις που έχει ξεκινήσει ο Αγοραστής».

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτεί μια συνειδητή, αφοσιωμένη και πειθαρχημένη προσπάθεια εκ μέρους του Δικαιούχου. Για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από μέρους του για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Αυτά περιλαμβάνουν: ενεργές προσπάθειες συλλογής εγγράφων και κριτικής ανάλυσης πληροφοριών, παρακολούθηση εγγράφων που παρέχονται από τρίτα μέρη (διπλώματα, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.λπ.), ολοκλήρωση εγγράφων και διεξαγωγή απαραίτητων εξετάσεων, έλεγχος όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις πληροφορίες και συμβουλές από τους Συμβούλους της EDMUNDO, την οργάνωση και διαχείριση διαφορετικών επιμέρους στοιχείων από αρχείο σε αρχείο.

Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διαδικασία εγγραφής στα επιλεγμένα πανεπιστήμια σύμφωνα με τις προθεσμίες που ανακοινώνονται από τα πανεπιστήμια και την EDMUNDO. Εάν δεν τηρηθούν, η EDMUNDO δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την υπέρβασή τους ή για τη μη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε πανεπιστήμια/προγράμματα των οποίων οι προθεσμίες έχουν ξεπεραστεί.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων των οικονομικών μέσων που απαιτούνται για να γίνει φοιτητής. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τέλη αιτήσεων, τέλη εξετάσεων, δίδακτρα, έξοδα διαμονής και συντήρησης, έξοδα εγχειριδίων σπουδών, έξοδα μεταφοράς κ.λπ.

Η σχέση μεταξύ του Πελάτη και του Δικαιούχου

Ο Πελάτης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι εάν αγοράσει Υπηρεσίες για λογαριασμό του Δικαιούχου, ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Δικαιούχο και να λάβει τη συγκατάθεσή του σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την EDMUNDO, τα στοιχεία των Υπηρεσιών, τα στοιχεία του Συμβούλου που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες και τυχόν όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την παροχή των Υπηρεσιών.

Άρθρο 3. Η τιμή

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας είναι δωρεάν, αλλά ο Πελάτης θα πληρώσει για τις Υπηρεσίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και στη συνέχεια παρουσιάζονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας που ελήφθη μέσω email (εφεξής «Τιμή»). Οι τιμές που χρεώνει η EDMUNDO για τις Υπηρεσίες εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης δηλώνει ότι κατανοεί ότι η Τιμή για τις Υπηρεσίες μπορεί να τροποποιηθεί από την EDMUNDO χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Πελάτη, αλλά οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει μόνο για μελλοντικές αγορές.

Ρήτρες ακύρωσης. Διαχείριση κυρώσεων για ακυρώσεις που ξεκίνησε ο Αγοραστής

Ο Πελάτης ή/και ο Δικαιούχος μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία για Υπηρεσίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Για ακύρωση πριν από την πρώτη αλληλεπίδραση με Σύμβουλο της EDMUNDO (email, τηλέφωνο, sms, συνομιλία, συνάντηση) ο πελάτης δεν έχει καμία κύρωση. Εάν ξεκινήσει η συνεργασία τότε η ακύρωση θα συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 100% της αξίας της τιμής που καταβλήθηκε.

Αποδείξεις

Κατά την αγορά του επιλεγμένου πακέτου, ο Πελάτης θα λάβει μέσω email την απόδειξη με τα δεδομένα τιμολόγησης της EDMUNDO για το ποσό των Υπηρεσιών που παρήγγειλε. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την EDMUNDO για τυχόν αποκλίσεις που γνωστοποιούνται στις αποδείξεις που έλαβε εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόδειξης μέσω email. Σε περίπτωση απουσίας ειδοποιήσεων εντός αυτής της περιόδου, η EDMUNDO δεν ευθύνεται για λάθη στις αποδείξεις που εκδόθηκαν ή για διαφορές στην πληρωμή λόγω πιθανών σφαλμάτων.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η Σύμβαση (Όροι) τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής από τον Πελάτη/ Δικαιούχο κατά την έναρξη της παραγγελίας/ αιτήματος στον ιστότοπο και ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα έως ότου επέλθει καταγγελία.

Άρθρο 5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να:

 1. Πληρώσει την τιμή της Υπηρεσίας, χωρίς την επιτυχή ολοκλήρωση της οποίας δεν μπορεί να επωφεληθεί από την υπηρεσία,
 2. Παρέχει τα ακριβή του στοιχεία για την ηλικία, ταυτότητα, εκπαίδευση κλπ,
 3. Διατηρεί αυστηρά το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των συμβούλων,
 4. Μην ηχογραφεί/ βιντεοσκοπεί τα meetings και τις συζητήσεις χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της EDMUNDO,
 5. Να μην εμφανίζει/ δημοσιεύει/ μεταδίδει σε καμία μορφή τις συζητήσεις ή/ και το περιεχόμενο των συναντήσεων/ συνομιλιών της διαδικασίας συμβουλευτικής.

Άρθρο 6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της EDMUNDO

Ιδιωτικότητα

Να διασφαλίζει το απόρρητο όλων των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτήν μέσω της Ιστοσελίδας. Επίσης, η EDMUNDO δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των επικοινωνιών και για την ακεραιότητα των πληροφοριών που διέρχονται από το Διαδίκτυο.

Η EDMUNDO δεν θα είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: (α) σφάλματα λογισμικού, διακοπές δικτύου, αλλαγή ή/και αποασφάλιση πληροφοριών που διαβιβάζουν συστήματα εκτός της EDMUNDO ή λόγω διακοπής δικτύου οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους, (β) δόλια χρήση της Ιστοσελίδας από τρίτους.

Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας

Η EDMUNDO μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να αναστείλει την παροχή, να τροποποιήσει ή να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών με άμεση ισχύ και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή συντήρησης ή με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση καταχρηστικής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η EDMUNDO διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση του Πελάτη/ Δικαιούχου στις Υπηρεσίες. Η EDMUNDO έχει την υποχρέωση να λάβει μέτρα για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας και την επίλυση σφαλμάτων στη λειτουργία της. Η EDMUNDO έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε τυχόν αιτήματα ή προβλήματα τεχνικής φύσης που αναφέρονται από τον Πελάτη/ Δικαιούχο. Η EDMUNDO διατηρεί το δικαίωμα να βελτιστοποιεί την Ιστοσελίδα όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η EDMUNDO αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Πελάτη ή/και τον Δικαιούχο με αυστηρή τήρηση των νομικών διατάξεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με το άρθ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), η EDMUNDO, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγει καλόπιστα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις αρχές επεξεργασίας που ορίζει ο Κανονισμός:

 • Νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια στο υποκείμενο των δεδομένων,
 • Για συγκεκριμένους, σαφείς σκοπούς και χωρίς περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς, όπου περαιτέρω επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς,
 • Επαρκώς σχετικά και περιορισμένα σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,
 • Να είναι ακριβή και, εάν χρειάζεται, ενημερωμένα. Η EDMUNDO θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση,
 • Διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για περίοδο που δεν υπερβαίνει την περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερες περιόδους, εφόσον πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που προβλέπονται στον Κανονισμό προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων,
 • Με τρόπο που διασφαλίζει την επαρκή ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Άρθρο 8. Συμβατική ευθύνη

Ανωτέρα Βία

Τα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση ή την κακή εκτέλεση, συνόλου ή μέρους, οποιασδήποτε συμβατικής τους υποχρέωσης, εάν η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης έχει αποτραπεί ως αποτέλεσμα απρόβλεπτου και αναπόφευκτου γεγονότος πέρα ​​από τον έλεγχο των μερών, όπως επικαλείται Ανωτέρα Βία. Τα μέρη συμφωνούν ότι γεγονότα όπως πόλεμος, επανάσταση, εμπάργκο, σοβαρή τρομοκρατική επίθεση, πλημμύρα, πυρκαγιά, σοβαρές επιθέσεις υπολογιστή ή σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία του διαδικτύου, απεργία και παράνομος τερματισμός εργασίας, έκδοση διαταγής από αρμόδια αρχή ή οποιαδήποτε δεσμευτική πράξη που εμποδίζει τη δραστηριότητα των Μερών θεωρούνται γεγονότα ανωτέρας βίας, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά. Προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη, το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται το γεγονός ανωτέρας βίας υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για την εμφάνισή του, εντός 24 (είκοσι τεσσάρων) ωρών από την εμφάνισή του, όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις ή από τη διακοπή αυτού. Εάν το Μέρος έχει εμποδίσει την κοινοποίηση θα ενεργήσει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να περιορίσει τις συνέπειες.

Περιορισμός της Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, ανεξάρτητα από τις επικαλούμενες συνθήκες, η EDMUNDO δεν θα φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτήν, για τυχόν ζημίες ή απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, που υπέστη ο Πελάτης ως αποτέλεσμα εκτέλεσης ή μη -εκτέλεσης από την EDMUNDO των συμβατικών της υποχρεώσεων, για οποιοδήποτε ποσό επιπλέον των ποσών που πράγματι κατέβαλε ο Αγοραστής στην EDMUNDO ως συμβατικό τίμημα.

Άρθρο 9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Είμαστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος ή κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας (www.edmun.do) και για οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, βίντεο, ήχου, γραφικών, λογότυπων και εικόνων. Αυτά τα έργα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται ρητά.

Παρέχουμε στους χρήστες αυτού του ιστότοπου μια μη αποκλειστική, περιορισμένη και ανακλητή άδεια για προβολή, εκτύπωση και διανομή του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή/και σε οποιοδήποτε μέρος του, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 • Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα από οποιαδήποτε σελίδα(ες) στον ιστότοπό μας, αλλά μόνο για προσωπική αναφορά.
 • Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να τροποποιήσετε οποιοδήποτε κείμενο σε οποιοδήποτε μέσο (χαρτί ή ψηφιακό) του υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή άλλα γραφικά εκτός από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.
 • Η κατάστασή μας (και οποιουδήποτε αναγνωρισμένου συνεργάτη) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Δεν πρέπει να διαγράψετε ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων από οποιοδήποτε έντυπο ή ληφθέν υλικό.
 • Δεν επιτρέπεται η άδεια χρήσης ή η μεταπώληση υλικού που έχει ληφθεί, εκτυπωθεί ή πρόσβαση από τον ιστότοπό μας. Επιτρέπεται η χρήση τέτοιων υλικών για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Άρθρο 10. Τροποποιήσεις

Η ιστοσελίδα μας αλλάζει τακτικά

Στόχος μας είναι να ανανεώνουμε τακτικά την Ιστοσελίδα και ενδέχεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να τον κλείσουμε επ’ αόριστον. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλο το υλικό στον ιστότοπό μας είναι ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων

Η EDMUNDO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους δημοσιεύοντας την τελευταία έκδοση στην Ιστοσελίδα. Η ολοκλήρωση της αγοράς των Υπηρεσιών θα εξαρτάται από την ανάγνωση και την αποδοχή των όρων εκφράζοντας τη ρητή συμφωνία σχετικά με αυτό, διαλέγοντας μία από τις επιλογές που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας.

Άρθρο 11. Ακυρότητες

Εάν μια ρήτρα στους Όρους κηρυχθεί άκυρη, θα αφαιρεθεί και δεν θα επηρεάσει τις άλλες ρήτρες των Όρων. Τα Μέρη συμφωνούν ότι, μόλις αφαιρεθεί η μηδενική ρήτρα, θα αντικατασταθεί από τα Μέρη με άλλη ρήτρα, σύμφωνα με το πνεύμα των Όρων.

Άρθρο 12. Τελικές διατάξεις

Ο πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει πλήρη ικανότητα και εξουσία να εγκρίνει και να αποδεχτεί αυτούς τους Όρους.

Επικοινώνησε με έναν σύμβουλο της EDMUNDO

Σου προτείνουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μάθεις παραπάνω πληροφορίες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματά σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Αν θέλεις να πραγματοποιήσουμε κάποια συνάντηση στο γραφείο μας θα πρέπει να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας μας για να βεβαιωθείς ότι ένας από τους συμβούλους μας είναι διαθέσιμος στη χρονική περίοδο που θέλεις να μας επισκεφθείς.